Innhold og organisering

Innhold

Opplæringen er tverrfaglig og består av 13 moduler. Den vektlegger dialog og relasjonskompetanse der endringsagentene bevisstgjøres sin egen rolle og består av en kombinasjon mellom forelesninger og interaktivt gruppearbeid. Opplæringen gir deltakerne konkrete og praktiske verktøy.

Opplæringen er bygd opp at 13 moduler som berører følgende temaer:

 • Æresrelatert vold
 • Negativ sosial kontroll
 • Tvangsekteskap
 • Kjønnslemlestelse
 • Vold i nære relasjoner
 • Psykisk Helse i et flerkulturelt perspektiv
 • Migrasjon- og akkulturasjonsstress
 • Transnasjonale familieliv
 • Traumeforståelse og traumebasert tilnærming
 • Flerkulturell kompetanse
 • Endringsprosesser
 • Lovverk og samfunnsforståelse
 • Risikovurdering og utfordringsbilde

Læringsmål

Etter endt opplæring skal deltakerne ha utviklet kunnskap og ferdigheter basert på kunnskapsbasert praksis herunder forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap. Med denne kompetansen håper vi at ressurspersoner kan være bedre rustet til å arbeide med og undervise om fenomenforståelse og bakenforliggende fagområder som er relevante for å kunne forstå og forebygge negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Deltakerne vil ved endt opplæring få muligheten til å inviteres til regionale nettverkssamlinger en til to ganger i året. I nettverket kan deltakerne utveksle erfaringer og få faglig påfyll i form av oppdatert og tidsaktuell kunnskap på feltet. På sikt vil det vurderes å opprette en årlig nasjonal nettverkssamling.

Organisering og gjennomføring

Opplæringen er organisert som et samlingsbasert kurs fordelt på fire helgesamlinger.