Om opplæringen

Endringsagenter er en del av regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og er utarbeidet av RVTS på oppdrag av Barne- ungdom- og familiedirektoratet.

Målsetning

Opplæringen har som målsetning å utruste ressurspersoner i frivillige organisasjoner og berørte miljøer med en kompetanse til å forebygge og hjelpe mennesker ut av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Bakgrunn og forankring

Arbeidet med tvangsekteskap har vært på den politiske dagsorden i mer enn 20 år (IMDI, 2017). Vi har til tross for det fortsatt en lang vei å gå for å sikre at ansatte i alle relevante tjenester og berørte miljøer innehar den nødvendige handlingskompetanse for forebygging, avdekking og oppfølging av barn, unge og voksne skal måte utsettes for denne type vold og traumatiske hendelser (Harnes, 2018).

I Regjeringens Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold (2017-2020) «Retten til eget liv» understrekes det at regjeringen prioriterer bekjempelse av alle former for vold og overgrep høyt, som regjeringen fremmet i Prop. 12 S (2016-2017). Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2020). Det ble også varslet i Meld St. 30 (2015-2106) «fra mottak til arbeidsliv- en effektiv integreringspolitikk» at alle utsatte barn, kvinner og menn skal få koordinert og helhetlige hjelp og møte et hjelpeapparat som har kompetanse på ulike former for vold og overgrep, inkludert æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og menneskehandel.

I henhold til handlingsplanen, herunder tiltak 14 har de regionale ressursentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) fått i oppdrag «å utvikle et opplæringstilbud til ressurspersoner fra berørte miljøer».

Det understrekes at tilbudet skal legge til rette for at ressurspersonene kan fungere som endringsagenter på innsiden av de berørte miljøene. RVTS skal samarbeide med kommunene og relevante innvandrerorganisasjoner og at det skal gis opplæring til og arrangeres samlinger for ressurspersoner i alle regioner. Ressurspersoner som har fått opplæring av RVTS, kan også støtte lærere i norsk- og samfunnskunnskapsopplæring når vold i nære relasjoner skal tas opp i undervisningen. Det kan bidra til at det er lettere å tå opp disse temaene for lærerne.» IMDi og Kompetanse Norge skal bidra til at kommunene legger til rette for dette.

Opplæringen supplerer RVTS-enes andre former for kompetanseutvikling.

Målgruppe og kriterier

Ressurspersoner som jobber med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i frivillige organisasjoner og i miljøer som man selv har tilhørighet til, for eksempel menigheter, trossamfunn.

I tillegg tilbys opplæringen ansatte i frivillige organisasjoner som har et særlig fagansvar på tematikken.

Du må dokumentere bekreftet arbeidsforhold for å kvalifisere til opptak. Last ned skjema for utfylling. (Legges som vedlegg til opptaksskjema).

Takk til bidragsytere

RVTS vil rette en stor takk til vår nasjonale referansegruppe og bidragsytere på ekspertkonferansen: «Status for endringsagentarbeid i Norge.» «Et blikk på begrensinger og muligheter i arbeidet med negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse» bestående av ressurspersoner fra frivillige organisasjoner og berørte miljøer som jobber med forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i ulike kontekster. Vi vil også takke våre offentlige samarbeidspartnere for et konstruktivt og meningsfullt samarbeid.

Følgende har bidratt med gode perspektiver og innspill: 

Frivillige organisasjoner og miljøer

 • OK- prosjektet
 • Frihetsteater
 • Bydelsmødrene
 • Skeiv Verden Vest
 • TUSMO Association
 • Røde Kors, Mentorfamilie
 • MIL- Møhlenpris idrettslag
 • Kings Crew. Et bur uten gitter
 • KUN- Likestillingssenteret KUN
 • Psykoterapeut Abdibasid Ali Mohamed
 • Kirkens Bymisjon, Søster til Søster/Bror
 • MIR- Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk
 • ICDP, International Child Development Program
 • Tverrkulturell helseinfo

   

Offentlige bidragsytere

 • Barne,- ungdom og familiedirektoratet
 • RESAK Bufetat, Finnmark
 • Kompetanse Norge
 • Helsedirektoratet
 • NKVTS
 • IMDi
 • FAFO

 

En helt spesiell takk rettes til personer med erfaring fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold som har latt oss bruke elementer fra deres erfaringer og historier som kunnskapsgrunnlag. Dere har gjort opplæringen og nettsiden enda mer relevant og gitt økt innsikt i berørtes situasjon.