Om opplæringen

Endringsagenter er en del av regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og er utarbeidet av RVTS på oppdrag av Barne- ungdom- og familiedirektoratet.

Målsetning

Opplæringen har som målsetning å utruste ressurspersoner i frivillige organisasjoner og berørte miljøer med en kompetanse til å forebygge og hjelpe mennesker ut av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Bakgrunn og forankring

Arbeidet med tvangsekteskap har vært på den politiske dagsorden i mer enn 25 år (IMDI, 2017). Vi har til tross for det fortsatt en lang vei å gå for å sikre at ansatte i alle relevante tjenester og berørte miljøer innehar den nødvendige handlingskompetanse for forebygging, avdekking og oppfølging av barn, unge og voksne skal måte utsettes for denne type vold og traumatiske hendelser (Harnes, 2018).

I handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold, «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)» understreker regjeringen at arbeidet mot negativ sosial kontroll, æresrelatertvold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er høyt  prioritert. Arbeidet handler om å ivareta grunnleggende rettigheter, sikre frihet og likestilling for alle, bekjempe vold og overgrep, forhindre utenforskap og helseplager og sikre likeverdige offentlige tjenester til hele befolkningen. Planen er en oppfølging av regjeringens strategi Integrering gjennom kunnskap 2019-2022, hvor retten til å leve et fritt liv er ett av flere innsatsområder. Innsatsen mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold ses også i sammenheng med regjeringens Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet (2021-2024).

Handlingsplanen er en del av Norges implementering av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen). Den ses også i sammenheng med Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021), Frihet fra vold (2021-2024) og Trygghet, mangfold og åpenhet – Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika (2021–2024) (Kilde: Regjeringen.no).

Endringsagenter-opplæringen nevnes som ett av relevante opplæringstilbud i handlingsplanen.

RVTS skal samarbeide med kommunene, relevante innvandrerorganisasjoner og berørte miljøer. Det tilbys opplæringer og nettverksamlinger for utskolerte endringsagenter i alle regioner, for å ivareta kompetansen og dele erfaringer på tvers av regioner og miljøer.

Fra høsten 2024 vil opplæringen være nasjonal (arrangeres i Bergen). Det vil arrangeres én nasjonal nettverksamling i året, i tillegg til de regionale samlingene.

Opplæringen supplerer RVTS-enes andre former for kompetanseutvikling.

Målgruppe og kriterier

Ressurspersoner som jobber med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i frivillige organisasjoner og i miljøer som man selv har tilhørighet til, for eksempel menigheter, trossamfunn.

I tillegg tilbys opplæringen ansatte i frivillige organisasjoner som har et særlig fagansvar på tematikken.

Du må dokumentere bekreftet arbeidsforhold for å kvalifisere til opptak. Mer informasjon om dette får du etter at du har meldt interesse.

Takk til bidragsytere

RVTS vil rette en stor takk til vår nasjonale referansegruppe og bidragsytere på ekspertkonferansen: «Status for endringsagentarbeid i Norge.» «Et blikk på begrensinger og muligheter i arbeidet med negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse» bestående av ressurspersoner fra frivillige organisasjoner og berørte miljøer som jobber med forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i ulike kontekster. Vi vil også takke våre offentlige samarbeidspartnere for et konstruktivt og meningsfullt samarbeid.

Følgende har bidratt med gode perspektiver og innspill: 

Frivillige organisasjoner og miljøer

 • OK- prosjektet
 • Frihetsteater
 • Bydelsmødrene
 • Skeiv Verden Vest
 • TUSMO Association
 • Røde Kors, Mentorfamilie
 • MIL- Møhlenpris idrettslag
 • Kings Crew. Et bur uten gitter
 • KUN- Likestillingssenteret KUN
 • Psykoterapeut Abdibasid Ali Mohamed
 • Kirkens Bymisjon, Søster til Søster/Bror
 • MIR- Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk
 • ICDP, International Child Development Program
 • Tverrkulturell helseinfo

   

Offentlige bidragsytere

 • Barne,- ungdom og familiedirektoratet
 • RESAK Bufetat, Finnmark
 • Kompetanse Norge
 • Helsedirektoratet
 • NKVTS
 • IMDi
 • FAFO

 

En helt spesiell takk rettes til personer med erfaring fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold som har latt oss bruke elementer fra deres erfaringer og historier som kunnskapsgrunnlag. Dere har gjort opplæringen og nettsiden enda mer relevant og gitt økt innsikt i berørtes situasjon.